Tijdens de crisisopvang biedt Exodus zorg geheel afgestemd op de situatie van de cliënt. Afhankelijk van de crisissituatie vindt een passende interventie plaats. Zo nodig wordt er een vorm van dagbesteding aangeboden zodra de cliënt dit aankan en het passend is binnen de zorgvraag.

Crisisopvang

De cliënt heeft dagelijks begeleidingsgesprekken met de eigen persoonlijk mentor. Zodra de crisissituatie is gestabiliseerd, vindt vervolgoverleg plaats met de verwijzer en de cliënt. Hierbij wordt besproken wat de volgende stap wordt in het interventietraject. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de cliënt tijdelijk in een Exodushuis wordt geplaatst en deelneemt aan het reguliere Exodusprogramma.

Andere opties zijn doorverwijzing naar een andere instelling of terugplaatsing in de eigen woonsituatie, aangevuld met een vorm van ambulante begeleiding. Hierbij geldt dat er gezamenlijk (verwijzer, cliënt en Exodus) gekeken wordt naar wat het beste aansluit bij de wens en zorgvraag van de cliënt.

Doelgroep

Ex-gedetineerden vanaf 18 jaar die na detentie met een (forensische) zorgvraag hebben, waarbij een kortdurende opname van maximaal twee maanden noodzakelijk is.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor crisisopvang moet worden voldaan aan een aantal toelatingsvoorwaarden.

Regio's

De crisisopvang wordt aangeboden in onze locaties in de vijf regio's van Exodus; Noord-Holland, Zuid-Holland, Zuid Nederland, Noord en Oost Nederland en Midden Nederland.