Op vrijdag 12 november vond het COPE congres plaats. Dit jaar organiseerden wij dit samen met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Universiteit Leiden. Het was een dag waarop de uitwisseling van kennis en best practises vanuit heel Europa plaatsvond. Samen met professionals hebben we gepraat over alles wat er mogelijk is om de situatie voor kinderen met een ouder in detentie te verbeteren. 

COPE 

COPE is een organisatie die al meer dan twintig jaar bouwt aan een netwerk van Europese partijen waarmee ze op Europees niveau bij jeugdinstanties, gevangenissen en overheden aandacht vragen voor de specifieke behoeften en rechten van kinderen met een ouder in detentie. Bij dit netwerk zijn 19 Europese lidstaten aangesloten. Dit congres stond het thema: Time to act, How to act: ‘kindgericht werken in de strafrechtketen’ centraal. Hoe kun jij met jouw organisatie of op persoonlijk vlak verschil maken?  

Wat kunnen we doen? 

Vanaf het moment van aanhouding van de ouder tot de uitstroom uit de gevangenis is het kind betrokken. Monique Schippers (directeur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring) en Marie-Anne de Groot (gevangenisdirecteur Veenhuizen) vertelden over wat zij doen binnen de PI om de relatie tussen ouder en kind te verbeteren. Een thema dat bij DJI steeds meer meespeelt op de agenda. Met de inzichten vanuit het werkveld kunnen we PI’s adviseren en samen doelgericht te werk gaan. Zo zijn vanuit het project gezinsbenadering kindvriendelijke ruimtes ontwikkeld en is de mogelijkheid om te Skypen initiatieven geweest die het contact tussen kind en ouder een stuk beter maakt.
 

“Wij hebben jullie heel hard nodig. Zo weten we waar wij passende maatregelen kunnen nemen om het voor kinderen fijner te maken.” -M. Schippers. 

Ook professionals uit andere lidstaten van Europa benadrukten het belang van de samenwerking in de strafrechtketen. Want niet alleen in de PI’s zelf kan het beter, ook daarbuiten kunnen we een hoop doen. Deze dag waren ook enkele ervaringsdeskundigen aanwezig en ook zij benadrukten het belang van hulp en steun om je heen wanneer je vader of moeder wordt opgepakt of vast komt te zitten. Voor kinderen is het bijvoorbeeld vaak lastig om over hun ouder in detentie te praten. Zij kunnen zich schamen voor hun ouder en de samenleving biedt soms weinig perspectief of ruimte om hierover te praten. Ook liggen er voor het moment van arrestatie al kansen. Als er bijvoorbeeld een aanhouding plaatsvindt in een woning en hier een kind woont. In zo'n geval kan hier extra aandacht aan worden besteed zodat het kind zo min mogelijk last ervaart van de situatie. Goede samenwerking tussen de politie en zorginstellingen kan voor de kinderen een groot verschil maken.  

Aan de slag! 

De dag sloot af met tafelgesprekken. Professionals met verschillende achtergronden werden bij elkaar gezet met een casus. Eén van de casussen ging bijvoorbeeld over het moment van een thuisarrestatie. Aan de hand van een geschetst beeld van de ervaring van een kind gingen de professionals met elkaar in gesprek. In deze gesprekken stond centraal hoe de betrokken professionals met elkaar kunnen samenwerken om op korte termijn de situatie van een kind met een ouder in detentie te verbeteren. Alle ideeën zijn opgeschreven en worden met de betrokken partijen gedeeld. Door het jaar heen houden we met hen contact om te kijken hoe de ideeën vorderen. Tijd om aan de slag te gaan!