Wat doet onze Raad van Toezicht nu en in de toekomst? 

De RvT houdt zich bezig met verschillende dagelijkse werkzaamheden: “De RvT doet wat ze moet doen: het jaarverslag goedkeuren, gesprekspartner zijn voor het huidige bestuur, straks de voorbereiding van de begroting, gesprekken met het bestuur over de kwaliteit van de dienstverlening van Exodus, het organiseren van werkbezoeken bij onze evenementen, zoals het Exodus Concert en de Landelijke Vrijwilligersdag en natuurlijk de vormgeving en bemensing van de top van de organisatie”, geeft RvT-voorzitter Marianne Luyer aan.   

De fusie is sinds 1 januari 2022 een feit: stichting Exodus Nederland is één landelijke organisatie. De RvT begeleidt het proces om tot een tijdelijke en uiteindelijke topstructuur te komen. Op dit moment vormen de vijf bestuurders van de voormalige regio’s en het SEN het bestuur. Samen met GITP, een extern bureau, is het voorstel gedaan om te gaan werken met een voorzitter van het bestuur en een tijdelijk lid van het bestuur. Dit om de overgang van vijf bestuurders naar uiteindelijk één bestuurder te versoepelen. Dit voorstel is aangenomen. “Het selectieproces loopt nu. Daarvoor hebben we gekozen om eerst intern te werven en daarna de werving extern te starten, mocht het interne proces geen geschikte kandidaat opleveren. Om zo objectief mogelijk het selectieproces te kunnen laten plaatsvinden, hebben we GITP gevraagd onder andere een selectie-assessment te maken en de procedure te begeleiden. Het gaat om mensen en om de toekomst van Exodus, en daarom nemen we de tijd om zorgvuldig de stappen te zetten die nodig zijn. Het gaat goed met Exodus, het is de kunst om integer en met respect om te gaan met alle betrokkenen”, Aldus Marianne.   

De leden van RvT zijn nauw betrokken bij de topstructuur. Maar wie zijn onze leden? 

Maak kennis met onze toezichthouders 

  • Marianne Luyer (Voorzitter RvT) is directeur MLI Intermanagement BV, adviseur NR Governance en Business Development Partner. Jarenlang speelde Marianne piano in PI's met gedetineerden en nu vindt ze het fijn om vanuit een toezichtfunctie verbonden te blijven met de doelgroep.  
Wat vind je het leukste aan je rol als toezichthouder, Marianne?  

“Het contact met mensen die met ex-gedetineerden werken en met de ex-gedetineerden zelf! Ik vind de mensen die werken bij en met Exodus allemaal mensen met passie en betrokkenheid. De levenshouding van waaruit zij werken is vaak een grote inspiratiebron voor mij en voor velen. En dat zie je ook terug in de mensen die in de RvT zitten.”   

  • Ranfar Kouwijzer is Adjunct Hoofdpredikant bij DJI. Voorheen was Ranfar voorzitter van Exodus Noord-Holland, nu is hij lid van de RvT en van de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie ondersteunt de Raad door voorbereidende werkzaamheden te verrichten bij de (her)benoeming van leden van de RvT. Zo stelt zij selectiecriteria en benoemingsprocedures op, en beoordeelt ze het functioneren van de leden van de RvT. 
Wat vind je het leukste aan je rol als toezichthouder, Ranfar?  

“Het is best complex werk. Je moet vanuit beperkte informatie tot een gewogen oordeel over de gang van zaken zien te komen. Toezicht houden is teamwork. Je maakt deel uit van een raad en ook met de bestuurders vorm je een team. Het mooiste aan dit werk is het afstemmen met zulke verschillende mensen en karakters.”  

  • Hans Oosterhuis is organisatieadviseur, waarbij hij verschillende OR's adviseert. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als bankier en directeur van grote (internationale) advocatenkantoren. Bij de RvT is hij lid van de financiële commissie en vanuit de OR voorgedragen als RvT-lid.   
Wat vind je het leukste aan je rol als toezichthouder, Hans?  

“Het is leuk om een rol te mogen spelen bij Exodus, omdat wij als organisatie een belangrijke, maatschappelijke rol in de maatschappij innemen.” 

  • Theo Westerhout is gepensioneerd en voormalig gevangenisdirecteur. Vanuit zijn werkperiode kende Theo Exodus al en is hij uiteindelijk via de protestants geestelijk verzorging bij de organisatie terechtgekomen. Zijn drive zit hem in de doelstelling van Exodus; het zorgen voor een goede re-integratie van (ex)gedetineerden in de samenleving. 
Wat vind je het leukste aan je rol als toezichthouder, Theo?  

“Het bijdragen aan een gezonde en toekomstbestendige organisatie. Een organisatie die een belangrijke en gewaardeerde rol vervult binnen de strafrechtketen en in de samenleving.” 

  • Marijke Stroucken is directeur Concernontwikkeling bij de gemeente Den Haag. In 2016 was Marijke aangedragen bij de RvT Exodus Zuid-Holland door de OR en is daar twee jaar later voorzitter geworden.  
Wat vind je het leukste aan je rol als toezichthouder, Marijke?  

“Ik ben blij dat ik mijn kennis, ervaring en netwerk kan inzetten om de deelnemers van Exodus een extra kans en perspectief te bieden. Of je nu in de begeleiding zit, op de administratie, in het management, vrijwilliger bent of lid van de RvT: samen maken we het verschil voor alle deelnemers die moedig en volhardend willen werken aan hun terugkeer in de maatschappij.” 

  • Harry Versteeg is directeur Administratieve Organisatie. Hij is 36 jaar lang gevangenisdirecteur geweest en in die rol zag hij de problemen waarmee ex-gedetineerden worstelden. Het werk van Exodus sprak hem enorm aan en twijfelde geen moment toen hij werd gevraagd als voorzitter van de RvT Exodus Midden Nederland. Nu lid van de huidige RvT en lid van de remuneratie en audit commissie.  
Wat vind je het leukste aan je rol als toezichthouder, Harry? 

“In gezamenlijkheid, met respect voor elkaars visie en kwaliteiten, het besluit nemen wat de meeste waarde toevoegt aan Exodus!” 

  • Vincent Eversdijk is Partner bij BDO Advisory. Vincent is sinds 2016 al lid van de RvT bij het Samenwerkingsverband Exodus Nederland en is, op verzoek van de huidige RvT toegetreden. Daarnaast is hij ook lid van de audit commissie.  
Wat vind je het leukste aan je rol als toezichthouder, Vincent? 

“Het leveren van een bijdrage aan het perspectief voor de deelnemers van Exodus.” 

Werkzaamheden RvT  

De Raad van Toezicht (RvT) heeft verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zo houdt de raad onder andere toezicht op de financiële gezondheid van een organisatie, de risicobeheersing en de uitvoering van de strategie. Daarnaast is de RvT klankbord en adviseur voor het bestuur. Hierin spiegelt zij het bestuur, analyseert en stelt de juiste vragen met betrekking tot strategie en strategische vraagstukken. Tevens is de RvT werkgever van het bestuur en is zij daarmee ook verantwoordelijk van de samenstelling van het bestuur. 

Fusie achtergrondinformatie 

Door de geplande fusie was er behoefte vanuit de raden van toezicht van de verschillende stichtingen en de vereniging om één RvT op te stellen. Sinds december 2020 bestaat de RvT uit de voorzitters van de raden van toezicht van de verschillende entiteiten en onder voorzitterschap van Marianne Luyer, RvT-voorzitter van het SEN.  

Tijdens het fusie-traject heeft de RvT een grote adviserende en analyserende rol wanneer het gaat om de topstructuur van Exodus. Denk hierbij aan de inhoudelijke uitwerking van de fusie en transitie met een onderbouwing middels een transitieplan, risicoanalyse en strategisch beleidskader en de daarmee gemoeide financiën. In de tweede helft van 2021 kwamen daar allerlei juridische voorbereidende werkzaamheden bij met betrekking tot statuten en fusie-documenten ter formalisering van de voorgenomen fusie. 

Aangezien het hier om de topstructuur van Exodus gaat, is dit de taak van de RvT om hierover voorstellen te (laten) ontwikkelen en advies, instemming en draagvlak te krijgen van het bestuur, de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad. De RvT is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestuur. Het bestuur kan bestaan uit één persoon, maar ook uit meerdere personen.